regulamin

Regulamin

Przeczytaj i zaakceptuj zasady aby w pełni poczuć Simbiosę

 zasady są po to aby ich przestrzegać, choć wiemy, że miło jest czasami je łamać

nie jesteśmy upierdliwi i nie będziemy się czepiać,

zależy nam aby Simbiosa była wspaniałym doświadczeniem dla wszystkich nas

dlatego regulamin musi być 😉

Zobacz co mówi As nt. przestrzegania przepisów

 

REGULAMIN FESTIWALU SIMBIOSA

 

Organizator:

STOWARZYSZENIE WZAJEMNEGO WSPARCIA I SZERZENIA POZYTYWNYCH IDEI ‘HORUS’

 

§ 1.POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Stowarzyszenie Wzajemnego Wsparcia i Szerzenia Pozytywnych Idei „HORUS” z siedzibą w Stawigudzie przy ul. olsztyńskiej 9, wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. Olsztyna, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerami:
 • KRS 0000198335
 • REGON: 519606229
 • NIP: 7393908650

dalej jako: „Organizator

w dniach 13-16 czerwca 2024 r. organizuje Wydarzenie pod nazwą Festiwal Simbiosa (dalej jako: „Wydarzenie”) na terenie Binduga nr 69 – Camping Mazury, pod adresem Brajniki 13s, 12-122 Jedwabno (dalej jako „Teren”).

 1. Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady zachowania się osób obecnych na Wydarzeniu (dalej jako „Uczestnicy”), w tym postanowienia porządkowe regulujące:
 • wstęp Uczestnika na Wydarzenie,
 • prawa i obowiązki Uczestnika,
 • zakazy, które Uczestnik winien respektować,
 • zasady odpowiedzialności osób, w tym Uczestników, za zachowanie sprzeczne z obowiązującym porządkiem prawnym, w tym – w związku z naruszeniem postanowień Regulaminu,
 • wymogi bezpieczeństwa epidemicznego.
 1. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa Wydarzenia poprzez określenie zasad zachowania się Uczestników i korzystania przez nich z Terenu oraz z urządzeń znajdujących się na nim, a ponadto uregulowanie praw i obowiązków Uczestników w związku z nabyciem biletu wstępu na Wydarzenie (dalej jako „Bilety”).
 2. Niezależnie od samych postanowień Regulaminu wszyscy Uczestnicy zobowiązani są stosować się do:
 • obowiązujących przepisów prawa, w szczególności, w zakresie bezpieczeństwa epidemicznego w związku z trwającą pandemią wirusa SARS-CoV-2, w tym do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r., poz. 1356), stanowiącego Załącznik Nr 2 do Regulaminu (dalej jako „Przepisy Antyepidemiczne”),
 • Regulaminów zakupu biletów przez operatorów sprzedaży biletów Festiwalu Simbiosa wymienionych niżej w pkt 4 §2.
 1. Zakup Biletu i uczestnictwo w Wydarzeniu oznacza akceptację Regulaminu przez Uczestnika.

 

§ 2. SPRZEDAŻ BILETÓW

 

 1. Biletem jest oznaczony dokument wystawiany na okaziciela, którego okazanie uprawnia do wielorazowego wejścia na Wydarzenie i korzystanie z jego wszystkich atrakcji w dniach 13-16 czerwca 2024 r. Godziny rozpoczęcia i zakończenia Wydarzenia podane zostaną na stronie simbiosa.pl.
 2. Obowiązują dwa rodzaje Biletów uprawniające do wstępu na Wydarzenie:
 • karnet czterodniowy, uprawniający do wielokrotnego wstępu przez 4 dni trwania Wydarzenia w dniach 13-16 czerwca 20234
 • bilet weekendowy, uprawniający do wielokrotnego wejścia na Wydarzenie przez dwa dni trwania Wydarzenia (sobota i niedziela, 15 i 16 czerwca 2024).
 1. Bilety oferowane są przez Organizatora na stronie simbiosa.pl,
 2. Bilety są sprzedawane przez zewnętrznych operatorów za pośrednictwem:
 • operatora KupBilecik.pl pod adresem LINK
 • operatora biletomat.pl pod adresem LINK
 • upoważnione przez nich osób na Terenie przed i w trakcie trwania Wydarzenia
 • bilety zakupione przez powyższych pośredników (KupBilecik.pl i Biletomat.pl) są nieznacznie droższe z powodu doliczonej opłaty serwisowej, zgodnie z regulaminami powyższych serwisów,
 1. W sprawach technicznych związanych ze sprzedażą Biletów Uczestnicy powinni zwracać się bezpośrednio do operatora sprzedaży, tj. Stowarzyszenia Wzajemnego Wsparcia i Szerzenia Pozytywnych Idei HORUS lub zewnętrznych operatorów wymienionych wyżej.
 2. Zakazana jest odsprzedaż Biletów na aukcjach, licytacjach lub prowadzona w jakikolwiek inny sposób wskazujący na zarobkowy charakter takiej odsprzedaży. Zakazane jest wszelkie publiczne oferowanie przeniesienia własności Biletów, w tym także w charakterze nagród w konkursach, loteriach, w sprzedaży premiowej lub jakichkolwiek innych promocjach, choćby było ono nieodpłatne. Za złamanie powyższego zakazu grozi odpowiedzialność karna.
 3. W przypadku, gdy osoba z niepełnosprawnością zamierza uczestniczyć w Wydarzeniu wraz z osobą wspierającą, każda z tych osób zobowiązana jest do nabycia Biletów.
 4. Do wstępu na Wydarzenie upoważnia wyłącznie oryginalny Bilet nabyty zgodnie z postanowieniami Regulaminu. Bilet nabyty z naruszeniem postanowień Regulaminu może zostać unieważniony przez Organizatora. Unieważnienie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, jest równoznaczne ze stwierdzeniem przez Organizatora, że osoba posługująca się unieważnionym Biletem dokonała istotnego naruszenia warunków umowy o świadczenie usługi kulturalnej, w związku z czym nie przysługuje jej zwrot ceny nabycia Biletu.
 5. Organizator NIE ponosi odpowiedzialności za bilety zakupione poza wyżej wymienionymi miejscami sprzedaży a szczególnie za bilety zakupione w formie PDF w wyniku ogłoszeń i transakcji zawartych przez ogłoszenia na forach internetowych czy grupach w serwisach społecznościowych.
 6. Ustanawia się następujące zasady wykorzystania zakupionych Biletów:
 • Bilet NIE podlega zwrotowi,
 • organizator nie ma obowiązku wydania duplikatów zniszczonego lub zagubionego Biletu,
 • bilet uszkodzony lub nieczytelny jest nieważny i nie podlega obowiązkowi refundacji ani zamiany na inny Bilet,
 • posiadany przez uczestnika Imprezy Bilet jest jednoosobowy, nie uprawnia do wprowadzania osoby towarzyszącej z wyjątkiem dzieci do 14-go roku życia,
 • zmiana w programie Imprezy nie jest podstawą do zwrotu Biletu lub jego ekwiwalentu.

11. Sprzedaż karnetu w planie ratalnym – Karnet na 2 raty.

Karnet na 2 raty (1 z 2 oraz 2 z 2) to plan zakupu pełnego karnetu w dwóch ratach. Opłata za drugą ratę może być wniesiona najpóźniej w dniu wstępu na wydarzenie. Płatność w dniu wydarzenia TYLKO w formie gotówki. Przykład: jeżeli wybierzesz tą opcję, to teraz zapłacisz 50% bieżącej ceny (puli) a druga rata będzie liczona 50% od bieżącej w danym dniu ceny, która może być już wyższa (pula kolejna). Do dnia 31 marca rata 1 wynosi 274 zł. a rata 2 wynosi 275 zł. Od 1 kwietnia do dnia 12 czerwca rata 1 wyniesie 299 zł. a rata 2 wynosić będzie 300 zł.

Decydując się na wpłacenie drugiej połowy na bramce festiwalu przygotuj się tam na wydatek 349,50 zł. (50% z 699 zł – tyle wyniesie drugie 50% na bramce festiwalu i będzie płatne tylko w formie gotówki). Do wstępu na teren festiwalu potrzebujesz mieć opłacone 2 raty, część 1 z 2 oraz część 2 z 2.

 

§ 3. WSTĘP NA WYDARZENIE

 

 1. Wstęp na Wydarzenie przysługuje osobie posiadającej Bilet. Bilet wymieniany jest na wejściu na Wydarzenie na wystawiany na okaziciela identyfikator, w formie opaski, wydawany przez Organizatora (dalej jako „Identyfikator”). Identyfikatora nie można zdejmować do końca uczestnictwa na Wydarzeniu. Identyfikator uprawnia do wielokrotnego wchodzenia i wychodzenia na Wydarzenie w czasie jego ważności.
 2. Organizator może odmówić wstępu na Wydarzenie oraz przebywania na niej osobie, które nie okazała ważnego Biletu.
 3. Organizator może odmówić osobie wstępu na Wydarzenie, jeśli w danym momencie łączna liczba jego Uczestników miałaby przekroczyć 999, w tym 300 w jakimkolwiek budynku położonym na Terenie.
 4. Organizator, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, może odmówić wstępu na Wydarzenie:
 • osobie znajdującej się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków, szczególnie, tych wzmagających agresję,
 • osobie posiadającej broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne, fajerwerki, petardy (w tym hukowe), materiały pożarowo niebezpieczne, napoje alkoholowe, środki odurzające,
 • osobie nie mogącej potwierdzić swojej tożsamości,
 • osobie zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającej zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego.
 1. Ocena przedmiotów i kwalifikowanie ich jako niebezpiecznych należy do osób upoważnionych przez Organizatorów do zapewnienia porządku i bezpieczeństwa na Imprezach (dalej jako „Służby Porządkowe”), legitymujących się stosownymi identyfikatorami.
 2. Organizator może odmówić wniesienia oraz zakazać używania na Wydarzeniu profesjonalnego aparatu fotograficznego, kamery lub innego rodzaju profesjonalnego sprzętu rejestrującego obraz lub dźwięk. Zezwala się na wnoszenie amatorskich aparatów fotograficznych oraz telefonów komórkowych z urządzeniami rejestrującymi.
 3. Osoby, które w dniu Wydarzenie nie ukończyły 18 roku życia, będą mogły wejść na Wydarzenie tylko i wyłącznie pod nadzorem opiekuna w wieku powyżej 24-go roku życia. Opiekun będzie ponosił pełną odpowiedzialność za niepełnoletniego przebywającego na Wydarzeniu od momentu wprowadzenia go aż do jego wyjścia. Opiekun zobowiązany jest do posiadania Biletu.

 

§ 4. ZASADY ORGANIZACYJNE I PORZĄDKOWE OBOWIĄZUJĄCE PODCZAS WYDARZENIA

 

 1. Organizatorzy zapewniają bezpieczeństwo Uczestnikom oraz porządek podczas trwania Wydarzenia, w szczególności, poprzez Służby Porządkowe.
 2. Służby Porządkowe mogą wydawać własne instrukcje bezpieczeństwa, w tym epidemicznego, oraz ppoż. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Uczestnicy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Wydarzeniu, zobowiązane są stosować się do poleceń Służb Porządkowych. Odmowa zastosowania się do tych poleceń może wynikać wyłącznie z uwagi na ich sprzeczność z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Uczestnicy Wydarzenia oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie, obowiązani są zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na Wydarzeniu, a w szczególności, przestrzegać postanowień Regulaminu. Zakazane jest niszczenie oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń i sprzętu znajdującego się na Terenie, a także wszelkiego innego mienia. Uczestnicy zobowiązani są korzystać z pomieszczeń sanitarnych wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.
 5. Uczestnicy oraz wszystkie osoby znajdujące się na Terenie zobowiązane są posiadać na ręku ważny Identyfikator w postaci opaski. Brak Identyfikatora lub posiadanie Identyfikatora zerwanego lub uszkodzonego, jak również Identyfikatora nie zapiętego na ręce, jest jednoznaczną podstawą do usunięcia osoby z Wydarzenia. W przypadku zerwania lub uszkodzenia Identyfikatora, Uczestnik zobowiązany jest do natychmiastowego zgłoszenia się do Służb Porządkowych wraz z uszkodzonym Identyfikatorem, w celu wymiany Identyfikatora na nowy. Wymianie podlegają wyłącznie Identyfikatory uszkodzone podczas Wydarzenia. Samowolne opuszczenie Wydarzenia z uszkodzonym lub zerwanym Identyfikatorem bez wcześniejszego powiadomienia Służb Porządkowych jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w Wydarzeniu.
 6. Osobom, którym odmówiono wstępu na Wydarzenie lub przebywania na niej lub osobom usuniętym z Wydarzenia zgodnie z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa z uwagi na ich naruszenie, nie przysługuje prawo zwrotu należności za Bilet.
 7. Zabrania się prowadzenia, bez autoryzacji Organizatora, jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej zarobkowej, a także działalności reklamowej oraz promocyjnej na Terenie.
 8. Napoje alkoholowe spożywać można jedynie w miejscach wyznaczonych przez Organizatorów.
 9. W czasie Wydarzenia Organizator oraz Uczestnicy, a ponadto inne osoby przebywające na Terenie, są zobowiązani przestrzegać przepisów ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
 10. Na Terenie obowiązuje całkowity zakaz rozpalania ognisk, grilla i palenia innych form otwartego ognia, chyba że Organizator dopuści taką opcję.
 11. Zabrania się wprowadzanie na Teren zwierząt.

 

§ 5. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW

 

 1. Uczestnik jest obowiązany:
 • posiadać przy sobie ważny Bilet w formie opaski na rękę i okazywać go każdorazowo na żądanie Służb Porządkowych,
 • zachowywać się w sposób zgodny z zasadami współżycia społecznego, w tym nie zagrażać bezpieczeństwu innych osób obecnych na Wydarzeniu – przestrzegając postanowień Regulaminu,
 • stosować się do zarządzeń i poleceń pracowników Służby Porządkowych oraz spikera, a w przypadku interwencji funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Żandarmerii Wojskowej lub pracowników albo funkcjonariuszy innych uprawnionych służb i organów – do wykonywania ich poleceń.
 1. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez niego na Wydarzeniu lub miejscu noclegowym (w tym w hotelu), w mieniu innych Uczestników oraz w mieniu Organizatora czy hotelu.

 

§ 6. BEZPIECZEŃSTWO EPIDEMICZNE

 

 1. Uczestnicy zobowiązani są przestrzegać Przepisów Anty-epidemicznych oraz poleceń Organizatorów, w tym Służb Porządkowych, wydawanych w celu zachowania bezpieczeństwa epidemicznego Imprez.
 2. Powyższe oznacza, między innymi, choć nie wyłącznie, obowiązek zakrywania przez każdego Uczestnika, na Terenie (w tym w budynkach, namiotach, pomieszczeniach), ust i nosa przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego, o którym mowa w 40 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110, 284, 568 i 695) i zachowania odległości, co najmniej, 2 m od innych osób.
 3. Każdy Uczestnik powinien zapewnić sobie środki ochrony osobistej określone w ust. 2 powyżej.

 

§ 7. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, tj. ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz.U. z 2019 r., 1781) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 2. Administratorami danych osobowych Uczestników jest Organizator.
 3. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą w związku z organizacją Wydarzenia, w tym w następujących celach:
 • zapewnienia bezpieczeństwa Uczestnikom podczas trwającej pandemii wirusa SARS-CoV-2, zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego (imię i nazwisko, adres oraz numeru telefonu),
 • dokumentowania, promocji i reklamy Wydarzenia oraz promocji i reklamy Organizatora jak również sponsorów Wydarzenia (wizerunek Uczestników).
 1. Dane osobowe, o których mowa w ust.4 lit. a powyżej, będą przechowywane przez okres 14 dni po zakończeniu Imprez.
 2. Dane osobowe, o których mowa w ust.4 lit. b powyżej, będą przechowywane przez okres prowadzenia przez Organizatora mediów, w których będą wykorzystywane, lub do czasu wycofania zgody przez Uczestnika.
 3. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Wydarzeniu oraz do realizacji celów, o których mowa w ust. 4 powyżej. Niepodanie przez Uczestnika danych osobowych lub brak zgody na ich przetwarzanie, uniemożliwia udział w Wydarzeniu.
 4. Dane osobowe Uczestników będą ujawniane pracownikom, współpracownikom oraz podwykonawcom Organizatorów, w zakresie niezbędnym dla realizacji celów określonych w ust. 4 powyżej.
 5. Odbiorcami danych osobowych Uczestnika mogą być także państwowe służby sanitarne i porządkowe, dla spełnienia obowiązku realizowanego w interesie publicznym, oraz w przypadku przetwarzania wizerunku – podmioty świadczące usługi na rzecz Organizatorów w zakresie infrastruktury teleinformatycznej, w tym podmioty tj. Facebook Inc., Google, dostawcy stron internetowych Organizatorów. Dane osobowe nie będą przekazywane do krajów trzecich lub organizacji międzynarodowych, chyba, że podmioty świadczące usługi informatyczne, wskazani jako odbiorcy danych, będą wykorzystywać serwery zlokalizowane poza obszarem Unii Europejskiej. W celu uzyskania więcej informacji o przetwarzaniu danych przez wskazanych odbiorców, należy zapoznać się z politykami prywatności dostępnymi na stronach internetowych przywołanych podmiotów.
 6. Każdy Uczestnik ma prawo do:
 • wniesienia żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia ich przetwarzania,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz ich przenoszenia,
 • wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (jednakże wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości udziału w Wydarzeniu).
 1. Zdjęcia wykonane podczas Imprez mogą być wykorzystane w materiałach reklamowych Wydarzenia i Organizatorów. Uczestnictwo w Wydarzeniu jest związane ze zgodą na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku Uczestnika utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo oraz udzieleniem Organizatorom nieodpłatnej licencji na wykorzystanie go na wszystkich polach eksploatacji, w tym: utrwalania i rozpowszechniania w dowolnej formie oraz wprowadzanie do pamięci komputera, wykorzystania do promocji i organizacji Wydarzeń przez Organizatorów, udostępniania sponsorom Wydarzenia oraz partnerom Organizatorów w celu ich promocji w kontekście udziału w Wydarzeniu, zamieszczania i publikowania w wydawnictwach o Wydarzeniach, na promocyjnych materiałach drukowanych Organizatorów, w prasie, na stronach internetowych oraz w przekazach telewizyjnych i radiowych.
 2. Skargę na sposób przetwarzania danych osobowych można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

§ 8. REKLAMACJE

 

 1. Reklamacje dotyczące Imprez można składać w formie pisemnej (listem poleconym), najpóźniej w terminie 14 dni od dnia zakończenia Imprez, na adres korespondencyjny Organizatora danej Imprezy podany w § 1 ust. 1 Regulaminu.
 2. Organizator rozpoznaje reklamacje złożone zgodnie z ust. 1 w terminie 21 dni od dnia jej doręczenia Organizatorowi listem poleconym. Składający reklamację musi posiadać dowód nadania listu poleconego.
 3. Warunkiem dochodzenia roszczeń przed sądem powszechnym jest wyczerpanie procedury reklamacyjnej, o której mowa w niniejszym paragrafie.

 

§ 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Oficjalne programy i gadżety dotyczące Wydarzenia będą sprzedawane wyłącznie na Terenie podczas Wydarzenia lub w autoryzowanych przez Organizatorów punktach sprzedaży.
 2. Status sponsora Wydarzenia przyznaje wyłącznie Organizator.
 3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do:
 • ustalenia zmian w przebiegu Wydarzenia z nieprzewidzianych i nieuniknionych a niezależnych od Organizatora powodów, a ponadto prawo do ustalenia i zmiany programu pod względem artystycznym, merytorycznym i czasowym bez uprzedniej konsultacji i rekompensaty,
 • odwołania lub zrezygnowania z Wydarzenia z przyczyn będących poza kontrolą Organizatorów bez uprzedzenia i bez obowiązku wypłacenia rekompensaty lub odszkodowania wobec jakichkolwiek osób,
 • dochodzenia roszczeń za wyrządzone przez Uczestnika szkody, w tym za naruszenie dobrego wizerunku Organizatorów,
 • unieważnienia zaproszenia, Identyfikatora lub innego dokumentu uprawniającego do wejścia na teren Wydarzenia, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
 1. Organizatorom przysługuje prawo do zmiany Regulaminu, w szczególności, z uwagi na potrzebę zapewnienia prawidłowego przebiegu Wydarzenia oraz bezpieczeństwa Uczestników. Organizatorzy informują o zmianach Regulaminu na stronie internetowej Wydarzenia, tj. simbiosa.pl oraz w mediach społecznościowych Organizatora, tj. na profilu serwisu Facebook pod adresem: https://www.facebook.com/simbiosafestival
 2. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej. Przez siłę wyższą uznaje się zdarzenie będące poza kontrolą Organizatorów, które powoduje, że wykonanie zobowiązań jest niemożliwe lub że może być uznane za niemożliwe ze względu na występujące okoliczności. Siłę wyższą stanowią, w szczególności: warunki atmosferyczne, awarie lub zakłócenia pracy urządzeń dostarczających energię elektryczną, ciepło, światło, działania wojenne lub działania władz państwowych lub samorządowych w zakresie formułowania polityki, praw i przepisów mających wpływ na wykonanie zobowiązań.
 3. W przypadku zmiany terminu realizacji Wydarzenia, jej programu lub miejsca z przyczyn zaistnienia siły wyższej lub z innych przyczyn, które są niezależne od Organizatora, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przywołane zmiany. Uczestnik, kupując Bilety, akceptuje możliwość zmian i deklaruje, że nie będą rościć sobie praw do zwrotu kosztów poniesionych przy zakupie Biletu. Bilet takie pozostaje ważny i nie może zostać zwrócony.
 4. Regulamin jest dostępny:
 • na stronie internetowej Wydarzenia, tj. simbiosa.pl,
 • w punktach informacyjnych na Terenie,
 • w kasach biletowych na Terenie.
 1. Integralną cześć Regulaminu stanowią następujące załączniki:
 • Załącznik Nr 1 – Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r., poz. 1356),
 1. Regulamin obowiązuje od dnia 20 czerwca 2023 r.
  Koniec regulaminu

……….

Naszym partnerem jest firma – Namioty Imprezowe – świadcząca usługi z zakresu: